Medlems-vedtægter

Generelt

Board Network – The Danish Professional Directors Association er et eksklusivt og professionelt netværk for erfarne bestyrelsesmedlemmer i danske virksomheder, organisationer og erhvervsdrivende fonde, dvs. med bestyrelsesposter registrerede under Erhvervs- & Selskabsstyrelsen (eller tilsvarende, internationale registre). Dette for at tilsikre størst mulig grad af reel berigende interaktion medlemmerne imellem.

Board Network fokuserer på Excellence in the Boardroom. Vægten er dermed lagt på værdiskabelsen gennem den fremadskuende strategiske og ledelsesmæssige opgave, og i mindre grad på den bagudrettede kontrolopgave i bestyrelsesarbejdet.

 

Netværksaktiviteter og Kommunikation

Board Network afholder hvert år minimum 3 årlige, lukkede medlemsmøder samt Den Store Danske Bestyrelseskonference, som er åben for deltagelse for alle. Medlemskab giver adgang til alle medlemsmøder samt Den Store Danske Bestyrelseskonference. Der er tilmeldingspligt senest dagen inden mødets afholdelse ved ønske om deltagelse.

De lukkede medlemsmøder afholdes typisk med en varighed af 4 timer, men format, tidspunkt og sted kan ændres fra gang til gang.

Board Networks sekretariat fastlægger agendaen for medlemsmøderne, og tager typisk udgangspunkt i konkrete cases samt inspirerende indlæg fra nogle af Danmarks og verdens førende bestyrelsesformænd og eksperter.

Det subsidiære formål med netværket er bestyrelsesmedlemmernes unikke mulighed for sparring med ligesindede og adgangen til sparring i et fortroligt forum. Således er medlemmerne underlagt tavshedspligt over for tredjemand. Alle møder afholdes under The Chatham House Rule.

Ved medlemsmøderne udarbejdes en deltageroversigt med angivelse af navn, titel samt virksomhed. Desuden gøres  opmærksom på, at der kan blive taget fotos og/eller optaget video, som senere kan blive brugt af os i såvel interne som eksterne sammenhænge.

Board Network kommunikerer fortrinsvist via email, egen website (www.boardnetwork.dk) samt via den lukkede LinkedIn-gruppe, Board Network. Board Networks email-korrespondance er ikke krypteret, og Board Network er ikke ansvarlig for vira, uautoriserede ændringer, uautoriseret overvågning, manipulation eller lignende som følge deraf. Tilsvarende gælder for informationssøgning og al anden brug af websiten.

Endelig udgiver Board Network den kvartårlige publikation ”Board Perspectives”, som udkommer i såvel hard-copy som i elektronisk format. Board Perspectives har fokus på alle emner inden for Board Leadership og Corporate Governance.

 

Medlemskab

Ved ansøgning om medlemskab af Board Network udfyldes Board Network Application Form, som bilægges CV, og indsendes til info@boardnetwork.dk. Ansøgning om optagelse er bindende.

Såfremt ansøgning kan imødekommes og medlemskab tildeles, fremsendes faktura via email til ansøgeren. Denne faktura samt tilhørende kvittering for indbetaling tjener samtidig som dokumentation for medlemskab. Medlemskab gælder for ét år ad gangen.

Ved tegning af medlemskab registrerer Board Network de oplyste data, der er nødvendige for Board Networks forretningsdrift. Medlemmet er pligtig til at oplyse Board Network om enhver ændring i disse oplysninger. Board Networks medlemsregister er ikke tilgængeligt for andre end Board Network.

Board Network tillader ikke udøvelse af opsøgende salgsarbejde over for Board Networks øvrige medlemmer og overtrædelse af dette vil medføre skriftlig advarsel med mulig eksklusion som følge.

 

Økonomi og Formalia

Medlemskontingent betales helårligt forud og reguleres årligt. Kontingentet for ”Personligt medlemskab” andrager pt. årligt kr. 12.000, excl. moms. Et ”Corporate medlemskab”, som gælder for to unavngivne personer af en virksomhedstopledelse andrager kr. 24.000 excl. moms pr. år. ”Bestyrelsens medlemskab” gælder for en fuld bestyrelse andrager pt. årligt kr. 36.000 excl. moms. Alle tre typer medlemskab omfatter alle udgifter til deltagelse i de 3 årlige, lukkede medlemsmøder samt Den Store Danske Bestyrelseskonference.

Medlemskab fornyes automatisk for ét år ad gangen, medmindre medlemskabet opsiges skriftligt senest én måned inden fornyelsesdatoen, jf. udstedt faktura.

Evt. tillægsydelser og/eller -produkter vil blive faktureret separat.

Medlemskontingentet refunderes ikke og tilbagebetales hverken helt eller delvist som følge af udeblivelse, sygdom, udmeldelse eller eksklusion. Betales forfaldent kontingent ikke, kan medlemmet, såfremt betaling endnu ikke har fundet sted, ekskluderes otte dage efter påkrav om betaling.

 

Ansvar

Synspunkter og anbefalinger i de eksterne taleres og skribenters indlæg eller fra leverandører af indhold skal altid forstås i den konkrete sammenhæng, hvor de er udtrykt, og samtidig er de ikke nødvendigvis i overensstemmelse med Board Networks synspunkter og anbefalinger, hvorfor Board Network aldrig kan holdes ansvarlig herfor.